Skip to main content

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van:

De Parel Sports & Events B.V.
De Parel Horeca B.V.
Prinses Margrietstraat 15
4793 CB  Fijnaart, Gemeente Moerdijk
hierna te noemen: De Parel
 

Artikel 1            Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker:                      De Parel Sports & Events B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever:             de wederpartij van De Parel.

Overeenkomst:              de overeenkomst tot dienstverlening.

 
Artikel 2            Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Parel en een opdrachtgever waarop De Parel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Parel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Parel en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 
Artikel 3            Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door De Parel gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Volgend op aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever ontvangt deze een bevestiging hiervan.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Parel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Parel anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Parel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 
Artikel 4            Uitvoering van de overeenkomst

1. De Parel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Parel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Parel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Parel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Parel zijn verstrekt, heeft De Parel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. De Parel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Parel is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Parel kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Parel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door De Parel of door De Parel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart De Parel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 
Artikel 5            Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Parel zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De Parel de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal De Parel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast bedrag tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal De Parel geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Parel kunnen worden toegerekend.

 
Artikel 6            Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen De Parel en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De Parel derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
 

Artikel 7            Vergoeding

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste vergoeding wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.

3. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Parel, geldende voor de periode waarin de faciliteiten beschikbaar worden gesteld, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

4. De vergoeding is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een onbepaalde looptijd zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien De Parel met de opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is De Parel niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of tarief.

7. De Parel is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien De Parel kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

8. Bovendien mag De Parel de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte geleverde prestatie in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Parel, dat in redelijkheid niet van De Parel mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.

9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de vergoeding of het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van de vergoeding of het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10. De Parel zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de vergoeding of het tarief kenbaar maken. De Parel zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

11. Indien opdrachtgever de door De Parel kenbaar gemaakte verhoging van de vergoeding of het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van De Parel genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 
Artikel 8            Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door De Parel aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij opdrachtgever De Parel gemachtigd heeft voor automatische incasso in welk geval een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Parel op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. De Parel heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. De Parel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6. De Parel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Indien betaling binnen de betalingstermijn geschiedt zal door De Parel geen toeslag in rekening worden gebracht.

8. De Parel is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

 
Artikel 9            Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door De Parel geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van De Parel totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met De Parel gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht De Parel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door De Parel geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat De Parel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Parel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Parel zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 
Artikel 10           Incassokosten

1. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 1, en indien opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt opdrachtgever een 1e schriftelijke herinnering ter betaling waarin De Parel een 1e nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.

2. Indien opdrachtgever op de 1e nieuwe uiterste betaaldatum nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt opdrachtgever een 2e schriftelijke herinnering, waarin De Parel een laatste nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.

3. Na verstrijken van de 2e nieuwe betaaldatum en indien opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal De Parel aan opdrachtgever een toeslag van 15% van de hoofdsom berekenen ter compensatie van administratie en incassokosten.

4. Indien De Parel hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 
Artikel 11           Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Parel. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Parel in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal De Parel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Parel slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 
Artikel 12           Opzegging en annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft De Parel recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies met een minimum van € 42,50, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Parel zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Parel, zal De Parel in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Parel extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Indien een opdracht met een overeengekomen vaste opdrachtprijs wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft De Parel recht op 100% van de overeengekomen opdrachtprijs. De Parel kan besluiten de annuleringskosten te matigen tot 50% van de overeengekomen opdrachtprijs.

6. Door De Parel verkochte entreebewijzen worden niet terug genomen. Wanneer De Parel coulancehalve bij De Parel gekochte entreebewijzen retour wil nemen zal een vergoeding voor handelingskosten in mindering van het retour te betalen bedrag worden gebracht. De handelingskosten bedragen minimaal € 17,50 vermeerderd met extern gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld porto en bankkosten.

 
Artikel 13           Opschorting en ontbinding

1. De Parel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst De Parel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is De Parel bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Parel op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Parel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De Parel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 
Artikel 14           Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien De Parel aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft De Parel het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 
Artikel 15                                   Aansprakelijkheid

1. Indien De Parel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien De Parel aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Parel te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van De Parel voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,-. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Parel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Parel toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. De Parel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Parel of zijn ondergeschikten.

 
Artikel 16           Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart De Parel voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan De Parel informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 
Artikel 17           Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 
Artikel 18           Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Parel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Parel niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Parel worden daaronder begrepen.

3. De Parel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Parel zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel De Parel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Parel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 
Artikel 19           Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Parel gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Parel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Parel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 
Artikel 20           Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt De Parel zich de rechten en bevoegdheden voor die De Parel toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door De Parel verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Parel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. De Parel behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 
Artikel 21           Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met De Parel, medewerkers van De Parel of van ondernemingen waarop De Parel ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 
Artikel 22           Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van De Parel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Parel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 
Artikel 23           Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen De Parel en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 
Artikel 24           Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie

Neem direct contact op: